Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

Environmentálna výchova

 • Podrobnosti:
  Napísal/a: PhDr. Silvia Hadžuriková, koordinátor ENV, jazyková korekcia Mgr. Stanislava Markovičová

 • 11-október-2021 06:23

Environmentálna výchova je výchova a osveta k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a jeho rôznorodosti, k svojmu okoliu, iným tvorom a k sebe samému. Vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Environmentálna výchova je jednou z prierezových tém, ktoré sú obsahom vzdelávania podľa štátneho vzdelávacieho programu, v rámci ktorého je vnímaná ako prostriedok, ktorý do istej miery môže ovplyvniť environmentálne cítenie a správanie sa žiakov.

Škola na enviromentálnej výchove:

 1. uplatňuje globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP
 2. rozvíja osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí
 3. zvyšuje povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíja ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete
 4. využíva informácie, podporné materiály na inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov
 5. rozvíja environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie, zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov v súlade s právnymi predpismi, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny
 6. spolupracuje s environmentálnymi centrami a organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia a vytvárania vhodných podmienok praktickej environmentálnej výchovy v škole i mimo školy v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju
 7. vytvára podmienky pre prácu učiteľa – koordinátora environmentálnej výchovy, ktorého úlohou je koordinovať environmentálnu výchovu v škole a realizovať environmentálny program školy
 8. podporuje rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním sa do projektov a súťaží s environmentálnym zameraním
 9. podporuje zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracuje s organizáciami v lokalite školy.

Environmentálna výchova sa prelína celým výchovno-vzdelávacím procesom v obsahu jednotlivých predmetov v školskom vzdelávacom programe. Témy environmentálnej výchovy na našej škole sú zapracované v rámci všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov študijných odborov praktická sestra, zdravotnícky asistent, masér a farmaceutický laborant v rámci implementácie prvkov environmentálnej výchovy pri vyučovaní.

Najdôležitejšou úlohou environmentálnej výchovy je zvýšenie uvedomenia a citlivosti žiakov na problémy prírody, životného prostredia a celej Zeme a zároveň dosiahnutie uplatňovania ekologického myslenia a správania sa v každodennom živote.

SZŠ Vstúpte ...

Vzdelávacie centrum Microsoft