Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

S hrdosťou oslavujeme 70. výročie

  • Podrobnosti:
    Napísal/a: Mgr. Zuzana Mattová, Mgr. Stanislava Markovičová

  • 17-december-2019 20:23
S hrdosťou oslavujeme 70. výročie

História Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach siaha až do roku 1949, čo svedčí o jej životaschopnosti, o desaťročiach nepretržitej výchovy a  vzdelávania kvalitných zdravotníkov, ktorí sú pre našu spoločnosť nevyhnutnosťou. Od svojho vzniku poskytla vzdelanie 8024 zdravotníckym pracovníkom.

SZŠ otvorila svoje brány pôvodne ako Štátna ošetrovateľská škola. Od roku 1961 až dodnes nesie názov Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach. Za 70 rokov svojej existencie prešla výraznými zmenami.

Pod súčasným vedením sa zvýšil počet žiakov viac ako dvojnásobne z 265 na 630. Kým v školskom roku 2003/2004 ukončili štúdium 2 triedy denného a 2 triedy večerného štúdia, v školskom roku 2018/2019 to už boli 4 triedy denného a 4 triedy večerného štúdia. V školskom roku 2005/2006 pribudol k dovtedajšiemu študijnému odboru zdravotnícky asistent odbor masér a o rok neskôr odbor zdravotnícky záchranár (štúdium popri zamestnaní). V školskom roku 2012/2013 bol akreditovaný študijný odbor farmaceutický laborant a v septembri 2019 odbor praktická sestra.

Podmienkou k akreditácii odborov bolo zriadenie odborných učební, a tak prešla škola výraznou úpravou interiéru. Boli zriadené odborné učebne pre študijný odbor masér, laboratórium farmaceutickej chémie a analýzy liečiv, laboratórium prípravy liekov, učebňa farmaceutickej botaniky a farmakognózie pre študijný odbor farmaceutický laborant. Rekonštrukciou prešli aj odborné učebne pre výučbu ošetrovateľských techník a učebňa anatómie a fyziológie. Vybudovaním multifunkčného ihriska, ihriska pre plážový volejbal a obnovou telocvične sa zlepšili podmienky športového vyžitia žiakov v škole. Prestavbou nevyužitého podkrovia získal pedagogický zbor novú zborovňu.

Škola nepretržite žije v duchu modernizácie. Do vyučovacieho procesu integruje moderné technológie s cieľom zlepšovať študijné podmienky žiakov. Vďaka tomu sme sa stali, už po druhýkrát, jednou zo šiestich škôl na Slovensku, ktoré sa môžu pýšiť titulom Microsoft Schools. Pod záštitou tohto titulu organizujeme aj profesionálne vzdelávacie akcie nielen pre svojich učiteľov a žiakov, ale aj pre iné školy, pretože integrácia inovatívneho vyučovania a vzdelávania je v súčasnej škole nevyhnutná.

V školskom roku 2017/2018 sme ako prví spomedzi všetkých stredných zdravotníckych škôl zriadili virtuálnu anatomickú učebňu. Súčasťou učebne je 16 headsetov, 16 mobilných telefónov značky Samsung s mobilnou aplikáciou Virtual Anatomy a veľkoplošná dotyková televízna obrazovka. Ide o moderné didaktické pomôcky, ktoré žiakom približujú a zreálňujú štruktúru ľudského tela v 3D priestore.

Už takmer 10 rokov organizuje naša škola Deň zdravotníckej školy. Akcia prebieha každoročne na Námestí osloboditeľov v Michalovciach, kde majú žiaci tretieho a štvrtého ročníka možnosť prezentovať širokej verejnosti svoje vedomosti a praktické zručnosti získané počas štúdia.

Myšlienka pomoci druhým, ako dôležitá súčasť práce zdravotníka, motivuje žiakov zapájať sa do charitatívnej činnosti. K ich pravidelným aktivitám patria potravinové, materiálne a finančné zbierky. Naši žiaci spolupracujú aj s dobrovoľníckym centrom Krajší deň. Vo svojom voľnom čase sa venujú geriatrickým a detským pacientom, ktorým spríjemňujú pobyt v nemocnici.

K prioritným aktivitám našej školy patrí už dlhoročne Stredoškolská odborná činnosť. Jej úlohou je podporovať nadaných žiakov v odborno-teoretickej a odborno-praktickej oblasti. Dôkazom napĺňania tohto snaženia sú prvenstvá v celoštátnych kolách SOČ.

Žiaci sa môžu realizovať aj v krúžkovej či projektovej činnosti. Najpočetnejšie zastúpený je krúžok Mládež Slovenského Červeného kríža, v rámci ktorého sa žiaci podieľajú nielen na aktivitách, akou je napríklad darcovstvo krvi, ale aj na rozvoji psychomotorického vývinu detí predškolského veku v projekte Dorka a na realizovaní prednášok prvej pomoci a protidrogovej prevencie pre žiakov základných škôl. Za svoju dlhoročnú prácu a podporu aktivít bola naša školská organizácia MSČK v roku 2016 slávnostne ocenená ďakovným listom Slovenského Červeného kríža a následne prijatá u prezidenta SR.

Mnohé ocenenia získala škola aj v športovej oblasti. Svedčia o tom umiestnenia žiakov na popredných miestach v regionálnych, krajských či celoštátnych súťažiach. Už 20 rokov môžu žiaci pracovať v krúžku Časopis Névus, ktorý odzrkadľuje život školy počas celého školského roka.

V roku 2017 sme získali titul Škola priateľská k deťom, keďže vytvárame prostredie, ktoré rešpektuje práva dieťaťa. Poskytuje mu možnosť vyjadriť svoj názor, vedie ho k zodpovednosti a tolerancii. Naším cieľom je vytvoriť také prostredie, v ktorom sa každé dieťa môže cítiť bezpečne, dobre a sebaisto.

Žiadna stredná odborná škola si nemôže želať lepšie podmienky pre praktické vyučovanie svojich žiakov, aké našej škole ponúkajú Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, a.s. - nemocnica novej generácie siete Svet zdravia a Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.

Vytváraním priaznivých podmienok pre výučbu prispieva škola k výchove a vzdelávaniu kvalitných zdravotníckych pracovníkov.

V školskom roku 2019/2020 s hrdosťou oslavujeme 70. výročie založenia Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach.

SZŠ Vstúpte ...

Vzdelávacie centrum Microsoft